Bảng Giá

CHIM TRĨ ĐỎ CHIM YẾN PHỤNG
Trứng 15.000/trứng
1 tháng tuổi 60.000/con
2 tháng tuổi 120.000/con
3 tháng tuổi 160.000/con
4 tháng tuổi 200.000/con
5 tháng tuổi 250.000/con
6 tháng tuổi 300.000/con
7 tháng tuổi 350.000/con
Chim đẻ 380.000/con
Chim thịt 220.000/kg
Chim cảnh 125.000 -> 150.000/cặp